gratis verzending in de Benelux voor orders hoger dan € 30,00

Toepassingsfoto Bike Cleaner & Brake Cleaner

Verzenden en retourneren

Verzenden en retourneren

1. Herroepingsrecht


1.1. De Koper heeft het recht om binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Het artikel dient zich nog in de originele verpakking te bevinden. De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst in geval van levering van diensten, of, in geval van verkoopovereenkomsten, na de dag waarop de Koper of een door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Voor overeenkomsten waarbij de Koper in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd gaat de termijn van veertien (14) kalenderdagen in na de dag waarop de Koper of een door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
Voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen gaat de termijn van veertien (14) kalenderdagen in na de dag waarop de Koper of een door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.
Voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode ten slotte gaat de termijn van veertien (14) kalenderdagen in na de dag waarop de Koper of een door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.


1.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Koper TUNAP via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen per post aan TUNAP op het adres van haar maatschappelijke zetel zoals uiteengezet in artikel 1 van deze algemene verkoopsvoorwaarden. De Koper kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (Bijlage I), maar is hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Koper zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


1.3. De Koper moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan TUNAP heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan TUNAP. De Koper is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien (14) kalenderdagen is verstreken.
4.4. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Koper.

1.5. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt TUNAP zich het recht voor om de Koper aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Koper dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel ongebruikt en onbeschadigd is en zich in de originele verpakking bevindt. Het uitgangspunt hierbij is dat de Koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Koper.


1.6. Als de Koper heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Koper een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.


1.7. Indien de Koper de overeenkomst herroept, zal TUNAP alle tot op dat moment van de Koper ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Koper terugbetalen binnen maximum veertien (14) kalenderdagen nadat TUNAP op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Koper om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan TUNAP wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Koper heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.


1.8. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Koper voor een andere wijze van levering dan de door TUNAP geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.


1.9. TUNAP betaalt de Koper terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Koper de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Koper uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Koper voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.


1.10. De Koper kan het herroepingsrecht overeenkomstig artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht niet uitoefenen voor:
▪ dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Koper, en mits de Koper heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd;
▪ de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop TUNAP geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
▪ de levering van volgens specificaties van de Koper vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
▪ de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
▪ de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
▪ de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
▪ de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig (30) dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
▪ overeenkomsten waarbij de Koper TUNAP specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
▪ de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
▪ de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
▪ overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
▪ de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
▪ de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Koper en mits de Koper heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);
▪ de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.