gratis verzending in de Benelux voor orders hoger dan € 30,00

Remmenreiniger toepassingsfoto

Algemene Voorwaarden

 1. Gegevens verkoper
  De verkoper betreft de onderneming naar Belgisch recht TUNAP BENELUX NV, met
  maatschappelijke zetel te BELGIË, 9160 LOKEREN, Oeverstraat 23, ingeschreven bij de
  Kruispuntbank der Ondernemingen in het Rechtspersonenregister van GENT, afdeling
  DENDERMONDE onder het nummer 0832.329.284 (hierna: “TUNAP” of de “Verkoper”).
  Contactgegevens TUNAP:
  Tel. NL +31 (0)8 58 88 06 72
  Fax NL +31 (0)8 58 88 07 21
  Tel. BE +32 (0)9 326 76 00
  Fax BE +32 (0)9 326 76 07
  E-mail: benelux@tunap.com; info@tunap-sports.be; salesbenelux@tunap.com
  Website : www.tunap.be; www.tunap.nl; www.tunap-sports.be; www.tunap-sports.nl
  Webshop: www.tunap-sports.be; www.tunap-sports.nl
 2. Toepassingsgebied
  2.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte,
  bestelling of overeenkomst tussen TUNAP en de consument (elke natuurlijke persoon die
  voor niet-professionele doeleinden op de markt gebrachte producten of diensten verwerft
  of gebruikt en die een contract op afstand met de Verkoper aangaat, hierna de “Koper”)
  gesloten via de webshop van TUNAP op de websites www.tunap-sports.be en www.tunapsports.nl (hierna de “Website”).
  2.2. De Koper moet minstens 18 jaar oud zijn om een bestelling te plaatsen. Als de Koper
  jonger is dan 18, moet hij zijn ouders of voogd raadplegen voor hij een bestelling plaatst.
  2.3. De Koper kan elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene
  voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle
  andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens
  uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.
  2.4. Wanneer er naast de algemene verkoopvoorwaarden nog andere specifieke voorwaarden
  van toepassing zijn, dan geldt het voorgaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Bij
  tegenstrijdige algemene verkoopvoorwaarden kan de Koper altijd een beroep doen op de
  meest gunstige toepasselijke bepaling.
  2.5. TUNAP behoudt zich het recht voor deze algemene verkoopsvoorwaarden te allen tijde aan
  te passen of te wijzigen. We vragen je dus om regelmatig de Website te raadplegen om op
  de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen. De algemene verkoopsvoorwaarden zijn
  diegene die van kracht zijn op de Website op de datum van de bestelbevestiging van de
  Koper.
  2
 3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
  3.1. Als een aanbieding geldig is voor een beperkte periode of onder bepaalde voorwaarden,
  zijn de productaanbiedingen en de prijzen op het de Website geldig zoals daarop zichtbaar
  en beschikbaar zijn.
  3.2. Een aanbieding van TUNAP bevat een volledige, precieze beschrijving van de aangeboden
  producten en de bestelmethode. De beschrijving is gedetailleerd genoeg om de aanbieding
  correct te evalueren. Als er afbeeldingen worden gebruikt, zijn die in principe een trouwe
  weergave van de aangeboden producten. Niettemin zijn ze enkel informatief, niet
  contractueel. Hoewel TUNAP alles doet om het product zo getrouw mogelijk voor te stellen,
  kan het niet garanderen dat de afbeelding op je scherm exact overeenkomt met de
  bestelde producten. De producten van TUNAP kunnen dus enigszins van de afbeeldingen
  verschillen.
  3.3. Het plaatsen van een bestelling houdt een betalingsverplichting in.
 4. Herroepingsrecht
  4.1. De Koper heeft het recht om binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen zonder
  opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Het artikel dient zich nog in de
  originele verpakking te bevinden. De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14)
  kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst in geval van levering van
  diensten, of, in geval van verkoopovereenkomsten, na de dag waarop de Koper of een door
  de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
  Voor overeenkomsten waarbij de Koper in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft
  besteld die afzonderlijk worden geleverd gaat de termijn van veertien (14) kalenderdagen
  in na de dag waarop de Koper of een door de Koper aangewezen derde, die niet de
  vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
  Voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaat uit verschillende
  zendingen of onderdelen gaat de termijn van veertien (14) kalenderdagen in na de dag
  waarop de Koper of een door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de
  laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.
  Voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een
  bepaalde periode ten slotte gaat de termijn van veertien (14) kalenderdagen in na de dag
  waarop de Koper of een door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het
  eerste goed fysiek in bezit krijgt.
  4.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Koper TUNAP via een ondubbelzinnige
  verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen per post
  aan TUNAP op het adres van haar maatschappelijke zetel zoals uiteengezet in artikel 1 van
  deze algemene verkoopsvoorwaarden. De Koper kan hiervoor gebruikmaken van het
  bijgevoegde modelformulier voor herroeping (Bijlage I), maar is hiertoe niet verplicht.
  Om de herroepingstermijn na te leven moet de Koper zijn mededeling betreffende zijn
  uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is
  verstreken.
  4.3. De Koper moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan veertien (14)
  kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan
  TUNAP heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan TUNAP. De Koper is op tijd
  als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien (14) kalenderdagen is
  verstreken.
  4.4. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de
  Koper.
  3
  4.5. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is,
  behoudt TUNAP zich het recht voor om de Koper aansprakelijk te stellen en
  schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg
  is van het gebruik van de goederen door de Koper dat verder gaat dan nodig is om de
  aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die
  zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren,
  gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. In ieder
  geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel ongebruikt en onbeschadigd is en zich
  in de originele verpakking bevindt. Het uitgangspunt hierbij is dat de Koper het product
  slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Het risico
  en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de
  Koper.
  4.6. Als de Koper heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de
  herroepingstermijn, betaalt de Koper een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het
  moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds
  geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.
  4.7. Indien de Koper de overeenkomst herroept, zal TUNAP alle tot op dat moment van de
  Koper ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Koper
  terugbetalen binnen maximum veertien (14) kalenderdagen nadat TUNAP op de hoogte is
  gesteld van de beslissing van de Koper om de overeenkomst te herroepen. Bij
  verkoopovereenkomsten kan TUNAP wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen
  heeft teruggekregen, of totdat de Koper heeft aangetoond dat hij de goederen heeft
  teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
  4.8. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Koper voor een andere wijze van
  levering dan de door TUNAP geboden goedkoopste standaard levering worden niet
  terugbetaald.
  4.9. TUNAP betaalt de Koper terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Koper de
  oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Koper uitdrukkelijk anderszins heeft
  ingestemd; in ieder geval zullen de Koper voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening
  worden gebracht.
  4.10. De Koper kan het herroepingsrecht overeenkomstig artikel VI.53 van het Wetboek
  Economisch Recht niet uitoefenen voor:
  ▪ dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst, als de uitvoering is
  begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Koper, en mits de Koper
  heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is
  uitgevoerd;
  ▪ de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan
  schommelingen op de financiële markt waarop TUNAP geen invloed heeft en die zich
  binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  ▪ de levering van volgens specificaties van de Koper vervaardigde goederen, of die
  duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  ▪ de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  ▪ de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden
  om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de
  levering is verbroken;
  ▪ de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn
  met andere producten;
  ▪ de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de
  sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan
  4
  plaatsvinden na dertig (30) dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van
  schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
  ▪ overeenkomsten waarbij de Koper TUNAP specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om
  daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
  ▪ de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde
  computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  ▪ de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van
  overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
  ▪ overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
  ▪ de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden,
  goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot
  vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van
  uitvoering is voorzien;
  ▪ de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de
  uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Koper en
  mits de Koper heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv.
  downloaden van muziek, software);
  ▪ de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.
 5. Prijzen en betalingsinformatie
  5.1. De prijzen zijn inclusief taksen, belastingen en diensten. TUNAP kan kosten aanrekenen
  voor de levering van de bestelde producten (niet inbegrepen in de prijzen op de Website).
  In voorkomend geval wordt de Koper hiervan op de hoogte gebracht vooraleer deze diens
  bestelling bevestigt. De communicatiekosten als gevolg van het gebruik van de Website of
  eventuele kosten van de telefonische communicatie zijn niet inbegrepen in de
  productprijzen en blijven voor de rekening van de Koper.
  5.2. De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling, zijn deze van de laatst door TUNAP
  meegedeelde prijslijst. Alle prijzen kunnen op ieder moment worden verhoogd ingeval van
  (i) een aantoonbare stijging van de grondstofprijzen met meer dan 10%, of (ii) een
  verhoging van de overheidsheffingen op de bestelde producten.
  5.3. Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende
  betalingsmogelijkheden: Bancontact, Visa, MasterCard en Ideal.
  5.4. Indien betaald wordt per overschrijving, wordt de bestelling pas uitgevoerd na ontvangst
  van het gestorte bedrag. In afwachting wordt het bestelde artikel wel gereserveerd
  gedurende tien (10) dagen, binnen welke termijn de overschrijving moet zijn gebeurd en
  de betaling TUNAP moet hebben bereikt, zoniet vervalt de bestelling.
 6. Leveringen
  6.1. Na ontvangst van de bestelling wordt deze zo snel mogelijk verzonden.
  6.2. Er wordt enkel geleverd binnen de Benelux (België, Nederland en Luxemburg).
  6.3. De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling, ook indien via overschrijving
  wordt betaald. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De
  leveringstermijn bedraagt minimaal 1 werkdag en maximaal 30 dagen na ontvangst van
  de betaling voor levering in België en Nederland, en minimaal 2 werkdagen en maximaal
  30 dagen in andere landen.
  6.4. De op de Website aangegeven levertijden gelden slechts als indicatie en niet als bindende
  termijn. TUNAP stelt alles in het werk om de aangegeven levertijd te respecteren.
  5
  6.5. TUNAP is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van
  de vervoerder.
  6.6. Door het aanvaarden van het geleverde pakket, gaat de Koper ermee akkoord dat de
  bestelling in goede orde is aangekomen. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve
  tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Koper
  onverwijld worden gemeld aan TUNAP.
 7. Risico- en eigendomsoverdracht
  7.1. Overeenkomstig artikel VI.44 van het Wetboek Economisch Recht gaat voor
  overeenkomsten waarbij TUNAP de goederen opstuurt naar de Koper, het risico van verlies
  of beschadiging van de goederen over op de Koper zodra hij of een door hem aangewezen
  derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het
  risico gaat echter over op de Koper bij levering aan de vervoerder, als deze van de
  consument de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door
  de onderneming was geboden, onverminderd de rechten van de consument ten aanzien
  van de vervoerder.
  7.2. De producten blijven eigendom van TUNAP tot deze de volledige koopsom definitief
  ontvangen heeft. De Koper verbindt er zich toe zo nodig derden op het
  eigendomsvoorbehoud van TUNAP te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel
  betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
 8. Garantie en conformiteit
  8.1. TUNAP garandeert dat haar producten voldoen aan de bestelling en aan de normale
  verwachtingen die de Koper kan hebben, rekening houdend met de specificaties van het
  product. TUNAP garandeert ook dat haar producten conform alle wetten zijn die gelden op
  het moment van je bestelling.
  8.2. De Verkoper is jegens de Koper aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat
  bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van
  twee (2) jaar te rekenen vanaf voornoemde levering.
  Deze termijn van twee (2) jaar wordt opgeschort tijdens de periode vereist voor de
  herstelling of de vervanging van het goed of in geval van onderhandelingen tussen de
  verkoper en de consument met het oog op een minnelijke schikking.
  Om een beroep te doen op deze wettelijke garantie, moet de Koper de gebreken aan TUNAP
  melden binnen een termijn van twee (2) maanden nadat hij ze heeft vastgesteld.
  De wettelijke garantie is niet van toepassing:
  ▪ Indien defecten te wijten zijn aan een normale slijtage van het product;
  ▪ Indien defecten het gevolg zijn van externe oorzaken;
  ▪ In geval van indirecte en onvoorzienbare schade, indien veroorzaakt door een product
  met een conformiteitsgebrek;
  ▪ Voor defecten veroorzaakt wegen het niet naleven van de onderhoudsvoorschriften
  opgesteld door de fabrikant of wegens wijzigingen of aanpassingen aangebracht in
  strijd met de instructies van de fabrikant;
  ▪ Voor defecten veroorzaakt door een slecht of verkeerd gebruik van het product (zoals
  abnormale slijtage ten gevolge van een niet – aangepast gebruik).
  8.3. Naast desgevallend schadevergoeding, heeft de Koper het recht van de Verkoper te eisen,
  hetzij de herstelling of de vervanging van het goed, hetzij een passende vermindering van
  de prijs of de ontbinding van de overeenkomst. Desgevallend wordt er wel rekening
  gehouden met de verergering van de schade voortvloeiend uit het gebruik van het goed
  6
  door de Koper na het ogenblik waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft
  vastgesteld of zou hebben moeten vaststellen.
  8.4. In eerste instantie heeft de Koper het recht om van de Verkoper het kosteloze herstel of
  de kosteloze vervanging van het goed te verlangen behalve als dat onmogelijk of buiten
  verhouding zou zijn. Elke herstelling of vervanging zal, rekening houdend met de aard van
  het goed en het door de Koper beoogd gebruik, binnen een redelijke termijn en zonder
  ernstige overlast voor de Koper verricht worden.
  8.5. De Koper heeft het recht van de Verkoper een passende prijsvermindering of de ontbinding
  van de koopovereenkomst te eisen indien (i) hij geen aanspraak kan maken op herstelling
  of vervanging, of (ii) indien de Verkoper niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige
  overlast voor de Koper de herstelling of de vervanging heeft verricht.
  De Koper heeft niet het recht de ontbinding van de overeenkomst te verlangen indien het
  gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is. Elke terugbetaling aan de Koper
  wordt verminderd teneinde rekening te houden met het gebruik dat deze van het goed
  heeft gehad sinds de levering ervan.
 9. Exoneratie
  9.1. TUNAP kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor zover de Koper bewijst dat TUNAP
  een zware fout of nalatigheid heeft begaan, in geval van opzet of indien TUNAP een
  verbintenis niet heeft uitgevoerd die één van de voornaamste prestaties van de
  overeenkomst met de Koper vormt.
  9.2. TUNAP is, behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout, niet aansprakelijk voor of
  gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van
  (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving,
  productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene
  kosten of vordering van derden.
  9.3. De aansprakelijkheid van TUNAP is sowieso beperkt tot het nettobedrag van de facturatie
  voor het bedoelde werk.
 10. Overmacht
  10.1. Bij overmacht is TUNAP niet gebonden aan haar verplichtingen ten opzichte van de Koper.
  In dat geval heeft TUNAP het recht om haar verplichtingen op te schorten voor de duur
  van de overmacht of om de bestelling definitief te annuleren. In voorkomend geval kan de
  Koper geen aanspraak te maken op een schadevergoeding.
  10.2. In het geval dat TUNAP afhankelijk is van leveringen van derden zijn voormelde bepalingen
  eveneens van toepassing in geval van overmacht of toeval in hoofde van de leverancier
  van de TUNAP waardoor de leveringen vertraging zouden oplopen.
  10.3. Worden onder meer als gevallen van overmacht beschouwd: ongevallen, oorlog,
  uitzonderlijke verkeershinder, uitzonderlijke klimatologische toestanden zoals sneeuw,
  overstromingen, edm., werkstakingen of lock-outs enz.
 11. Privacy
  11.1. TUNAP hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De verzameling en
  verwerking van persoonsgegevens gebeurt steeds in overeenstemming met de
  voorwaarden zoals bepaald in de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
  persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna de
  “Privacywet”). De Privacywet is toegankelijk via de website www.privacycommission.be.
  De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is TUNAP.
  7
  11.2. De door de Koper meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor
  volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken en
  desgevallend versturen van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of
  marketingdoeleinden.
  11.3. De persoonsgegevens van de Koper worden niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld
  aan derde partijen, dit laatste behoudens de gevallen waar nodig voor de uitvoering van
  dit wedstrijdreglement, zoals de beperkte doorgifte noodzakelijk voor de prijsuitdeling bij
  wedstrijdwinst.
  11.4. De Koper beschikt, conform de Privacywet, te allen tijde over het kosteloze recht op
  toegang tot de verwerkte persoonsgegevens, op correctie ervan en op verzet tegen verdere
  verwerking van zijn persoonsgegevens in het kader van direct marketing. Mits bewijs van
  identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende
  aanvraag aan TUNAP, per post (zie adres maatschappelijke zetel in artikel 1) of per e-mail
  (benelux@tunap.com), gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw
  persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist,
  niet volledig of niet pertinent zouden zijn. TUNAP verbindt er zich toe om onverwijld en
  uiterlijk binnen één (1) maand vanaf het verzoek gevolg daaraan te geven.
 12. Intellectuele eigendom
  12.1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom gelinkt aan de
  geleverde informatie, de communicatie of andere verklaringen betreffende de producten
  en/of de Website eigendom zijn van TUNAP, haar onderaannemers of andere
  rechthebbenden.
  12.2. De namen en logo’s van de Website, TUNAP en de namen van gerelateerde bedrijven die
  vernoemd worden op de Website zijn namen en merken beschermd door nationale en
  internationale wetten. De rechten van de gebruiker, de reproductierechten en de
  intellectuele rechten van de Website zijn exclusief eigendom van TUNAP, een van zijn
  filialen of een derde partij. Ze mogen niet gereproduceerd of openbaar gemaakt worden
  zonder uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van de TUNAP, een van zijn
  filialen of een betrokken derde partij.
  12.3. De Koper mag de intellectuele eigendomsrechten zoals in dit artikel beschreven niet
  gebruiken, wijzigen of bijvoorbeeld reproduceren zonder voorafgaande schriftelijke
  toestemming van TUNAP, zijn onderaannemers of andere rechthebbenden.
 13. Aansprakelijkheid gebruik Website
  13.1. TUNAP besteedt veel zorg aan de creatie van haar Website, maar dat garandeert niet dat
  de informatie actueel, correct en compleet is.
  13.2. TUNAP behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande verwittiging, op gelijk welk
  tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen, evenals de Website op ieder
  ogenblik geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, update
  of enige andere reden.
  13.3. TUNAP kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade te wijten aan een
  rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de Website.
  8
 14. Gedeeltelijke ongeldigheid
  14.1. Ingeval één of meerdere bepalingen van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden
  als ongeldig beschouwd worden of als zodanig verklaard worden in uitvoering van een wet,
  reglement of bindende uitspraak van een bevoegde autoriteit, zullen de overige bepalingen
  onverminderd van kracht blijven.
  14.2. In zo een geval zullen de bepalingen die zo dicht mogelijk aansluiten bij diegene die door
  de partijen overeengekomen waren van toepassing worden in vervanging van de ongeldige
  bepalingen.
  15.Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken
  15.1. Op elke overeenkomst of onenigheid tussen TUNAP en de Koper is het Belgische recht van
  toepassing. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene
  voorwaarden is telkens de Nederlandse tekst bepalend. De versie die van toepassing is, is
  steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die van kracht was tijdens het tot stand
  komen van de overeenkomst.
  15.2. De rechtbanken van het arrondissement van de woonplaats van de Koper zijn territoriaal
  bevoegd, behalve in het geval de Koper geen consument is overeenkomstig het Wetboek
  Economisch Recht, in welk geval de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd
  zullen zijn.
 15. Gebruik van cookies
  Tijdens een bezoek aan de Website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer
  geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in
  de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een
  website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren,
  een cookie kan slechts een machine identificeren.
  ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf
  en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de
  gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld
  formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
  ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van
  derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of
  Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de website
  eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de
  website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet
  verhindert.
  U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u
  een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies
  nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw
  browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische
  elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen
  gebruiken.
  TUNAP gebruikt enkel Third Party cookies. Door gebruik te maken van onze Website, gaat
  u akkoord met ons gebruik van cookies.
  9
  Bijlage I: Modelformulier voor herroeping
  Beste klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst
  wilt herroepen.
  Aan TUNAP Benelux NV, 9160 LOKEREN, Oeverstraat 23, benelux@tunap.com :
  Ik/Wij () deel/delen () u hierbij mede dat ik/wij () onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst () herroep/herroepen
  (): Besteld op ()/Ontvangen op (): Naam/Namen consument(en) : Adres consument(en) : Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]: Datum : () Doorhalen wat niet van toepassing is.